เงินจีน เงินหยวน   ประเทศจีน   รวมลิ้งทัวร์จีนราคาถูก   คนจีนขยัน Bookmark and Share Add to Favorites
โปรแรมทัวร์จีนราคาถูก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
  ทัวร์ทิเบตแบบเจาะลึก 35,000 บาทรวมทุกอย่างจากกทม

ทัวร์ยูนานYN002 ทัวร์ คุนหมิง สิบสองปันนา 5วัน4 คืน เครื่องบินลงที่คุนหมิง

วันแรก : กรุงเทพฯ - คุนหมิง วัดหยวนทง (昆明园通)

08.30น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์

10.05น.เดินทางสู่ คุนหมิง(昆明) โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU742 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)

12.40น.มาถึงเมืองคุนหมิง เมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน(云南省)เนื่องจากว่าหมืองคุนหมิงฤดูร้อนไม่ร้อน ฤดูหนางไม่หนาว อากาศเย็นสบายทั้งปี ฉะนั้นคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

14.00น. หลังอาหารนำทุกท่านชม วัดหยวนทง เป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ข้างในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณและยังมีโบสถ์ที่งดงาม 

18.00น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหนานผิง(南屏步行)คุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายที่คึกคักที่สุดของ คุนหมิง  นำคณะเข้าพักโรงแรม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง  คุนหมิง – อุทยานป่าหิน(石林) – ตำหนักทอง(金殿) – ช้อปปิ้งตลาดซวงหลง(双龙商场)

07.00น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)หลังอาหารนำทุกท่านไปชมอุทยานป่าหิน  ซึ่งเป็นอุทยานแห่งความงดงามพร้อมกับความมหัศจรรย์ ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา  นับได้ว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” “พิพิธภัณฑ์แห่งปฎิมากรรมตามธรรมชาติ”

12.00น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับคุนหมิงเพื่อไปชมตำหนักทองจินเตี้ยน  ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดและอนุรักษ์ได้ดีที่สุดของจีน  ความงดงามและโดดเด่นของตำหนักทองทำให้ตำหนักทองได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สถานที่งดงามของเมืองคุนหมิง ”(滇中胜景)

14.00น.  นำท่านไปชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า

15.00น. นำท่านช้อปปิ้งของฝากนานาชนิดที่ตลาดซวงหลง ซึ่งก็เป็นห้างสรรพสินค้า

18.00น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารเข้าพักโรงแรม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สาม : คุนหมิง เขาซีซัน(昆明西山) – สิบสองปันนา (西双版纳)- สวนบ้านถิ่น(热带花卉园)- ตลาดเย็นไทลื้อ(傣族集市) -โชว์พาราณสี(勐巴拉娜西)

06.30น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร(หลงเหมิน  龙门) เขาซีซันมีป่าไม้ที่หนาแน่น และทัศนียภาพอันงดงาม ได้ชื่อว่าเป็น สถานที่ยอดสวรรค์แห่งคุนหมิง ตั้งแต่สมัยโบราณ จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองคุนหมิงมองไปเขาซีซันเหมือนสาวสวยคนหนึ่งที่นอนพักข้างๆทะเลสาบเตียนฉือ(滇池)ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สาวสวยหลับ”

11.00น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านไป สนามบินคุนหมิงเพื่อเดินทางสู่เมืองสิบสองปันนา

13.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองสิบสองปันนา โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5917

13.50น.ถึง สนามบินจิงหง景洪)  เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน(云南省)   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทาง เที่ยวชม เมืองสิบสองปันนา เดินทางสู่ สวนบ้านถิ่น(热带花卉园)ซึ่งเป็นสวนแห่งประวัติศาสตร์ ข้างในส่วนมีโรงแรม บ้านเดี่ยว โชว์ และอาหารพื้นเมืองเป็นต้น

18.00น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านดู โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี

เข้าพักโรงแรม  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : สวนป่าดงดิบ热带植物园)- โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ (爱尼族文化表演)- กาหลั่นป้า (橄榄坝傣村)-  หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ(傣族园)- โชว์วัฒนธรรมไทลื้อ(傣族文化表演)

07.00น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา(西双版纳早集市)

09.00น.นำท่านเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชเมืองสิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ เป็นส่วนที่รวมป่าไม้และสมุนไพหลากหลายชนิดและยังมีโชว์เสือและโชว์สิงห์โตด้วย  จากนั้นไปชม โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่

12.00น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ(傣族草药中心)

15.00น.จากนั้นเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า  นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้าน อนุรักษ์ธรรมชาติอันดับหนึ่งแห่งประเทศจีน  และนำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านหยก

18.00น.บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทลื้อ (มื้อที่ 11)   พร้อมดู โชว์วัฒนธรรมไทลื้อ เข้าพักโรงแรม  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่ห้า : วัดหลวงเมืองลื้อ(勐泐大佛寺) - สิบสองปันนา – กรุงเทพฯ

07.00น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12)

08.00น.นำคณะเดินทางไปชม วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดที่กษัตริย์ไทลื้อสร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์พระราชนีที่รัก สวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดของเมืองสิบสองปันนา ในระหว่างทางได้ชมวิวของตัวเมืองเชียงรุ่งและท่าเรือ

09.30น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสิบสองปันนา

11.10น.ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 2025

12.00น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจกับSmile Thai Eco Tour.

 ราคาท่านละ 18,500 บาท

อัตรานี้รวม :

  1. ค่า รถบัสหรือรถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  
  2. ค่า ที่พัก 4 คืน
  3. ค่า อาหาร 12 มื้อ  ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ
  4. ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
  5. ค่า เครื่องบิน กรุงเทพฯ-คุนหมิง-สิบสองปันนา- กรุงเทพฯ  
  6. รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
  7. รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
  8. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  9. ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท

คำแนะนำในการจองทัวร์จีน

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

 

การจองทัวร์จีน การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน

เลือกวันที่จะเดินทางท่องเที่ยวทัวร์จีน จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

 

นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ ผู้จัดการทัวร์จีน 

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ

- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ gotodoi@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 034-326789สำนักงานทัวร์จีน หรือที่ 02-8995954 สำนักงาน กทม.หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327

 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

2. ท่านสนใจที่จะท่องเที่ยวทัวร์จีนในวันที่เท่าใด โปรดระบุ

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์จีน สามารถกระทำได้ดังนี้

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตคืนเงินมัดจำโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ทางทีมงานจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน จะคืนมัดจำให้ 50 % ของเงินมัดจำ - อีก 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

 

- อย่างไรก็ตามทีมงานทัวร์จีนจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก หากวิธีใดที่สามารถทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ได้เราจะทำทันทีครับ

ในกรณีที่ทีมงานทัวร์จีนยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน