เงินจีน เงินหยวน   ประเทศจีน   รวมลิ้งทัวร์จีนราคาถูก   คนจีนขยัน Bookmark and Share Add to Favorites
โปรแรมทัวร์จีนราคาถูก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
  ทัวร์ทิเบตแบบเจาะลึก 35,000 บาทรวมทุกอย่างจากกทม

ทัวร์จางเจียเจี้ยJJ001

ทัวร์จางเจียเจี้ยJJ001 ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ูหูหนาูน 5วัน4คืน จาก กทม

วันแรก  กรุงเทพฯ– จางเจี่ยเจี้ย(张家界) - อุทยานจางเจียเจี้ย (张家界国家森林公园)- ธารแส้ทองคำ (金鞭溪)
06.00น.คณะทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 8 เคาน์เตอร์ 4  สายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Smile Thai Eco Tour คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
09.00น. น.  ออกเดินทางสู่ จางเจี่ยเจี้ย โดย ORIENT THAI AIRLINES เที่ยวบิน OX.....(บริการอาหารบนเครื่องบิน)
13.30น.  ถึงเมืองจางเจี่ยเจี้ย  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางสู่อุทยานมรดกโลกจางเจี่ยเจี้ย  เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติ  มีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อัตราป่าไม้ 98%  
15.00น.  จากนั้นนำท่านไปชม ธารแส้ทองคำ หรือ จินเปียนซี ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย
18.00น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่1)ที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม  พักผ่อมตามอัธยาศัย
วันที่สอง จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณเฟิ่งหวาง (凤凰古城) – ล่องเรือถัวเจียง(游沱江) – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน(沈从文故居) – สะพานรุ้ง(彩虹桥)
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่2)ที่โรงแรม
08.00น.  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเฟิ่งหวาง (凤凰古城) ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย(土家族自治州)ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว
12.00น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่3)ที่ภัคตาคาร
13.00น.  นำท่านไปชม เมืองโบราณเฟิ่งหวาง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
15.00น.  จากนั้นไปชม  บ้านกวี “เสิ่นฉงเหวิน”  ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ นั่งเรือแจว ชมบ้านเรือนริมน้ำและชมเจดีย์ว่านหมิง(万名塔)
18.00น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่4)ที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม  พักผ่อมตามอัธยาศัย
วันที่สาม เมืองโบราณเฟิ่งหวาง(凤凰古城)- จางเจียเจี้ย (张家界)– ถ้ำพญามังกร(龙王洞)
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่5)ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ จางเจี่ยเจี้ย (4 ชั่วโมง)
12.00น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่6)ที่ภัคตาคาร
13.00น. นำท่านไปชมถ้ำพญามังกร หรือ หลงหวังต้ง เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย ภายในมีหินงอกหินย้อยอันวิจิตรงดงาม ความลึกของสระยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ จนได้รับการขนานนามว่า “สระมหัศจรรย์”
18.00น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่7)ที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม  พักผ่อมตามอัธยาศัย
วันที่สี่ จางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน(天子山) – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (天下第一桥)- สวนจอมพลเฮ่อหลง(贺龙将军园)
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่8)ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย ขึ้นลง เขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ
12.00น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่9)ที่ภัคตาคาร
13.00น. จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือ สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ
15.00น. จากนั้นไปชม สวนจอมพลเฮ่อหลง  ซึ่งเป็นสวนที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์
18.00น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่10)ที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม  พักผ่อมตามอัธยาศัย
วันที่ห้า จางเจียเจี้ย – จวินเซิงฮวาเยี้ยน(军声画院) - กรุงเทพ
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่11)ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านไปชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน เป็นสถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวิน เซิง(李军声) ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่
11.00น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่12)ที่ภัคตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.30น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนส์OX
17.00น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจกับSmile Thai Eco Tour.

 

ราคาท่านละ 22,900 บาท
อัตรานี้รวม :

  • ค่า รถบัสหรือรถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  
  • ค่า ที่พัก 4 คืน
  • ค่า อาหาร 12 มื้อ  ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ
  • ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
  • ค่า เครื่องบิน กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย- กรุงเทพฯ 
  • รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
  • รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
  • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ200,000บาท